Posts tagged mysql

เรียนเขียนโปรแกรม ภาษา C#.Net (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักการและเหตุผล สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดโครงการอบรม เขียนโปรแกรม C#.Net เพื่อจัดการฐานข้อมูลขั้นพื้นฐาน เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา C#.Net 2013 และฐานข้อมูล SQL Server 2008 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและทำความรู้จักกับ Control ต่างๆของโปรแกรม ส่วนที่สอง เป็นการเขียนโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ Error ต่างๆ ส่วนที่สาม การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลและการออกรายงานด้วย Data Report วัตถุประสงค์ หัวข้อการฝีกอบรม ส่วนเนื้อหาของวันที่ 1 ส่วนเนื้อหาของวันที่…

Read More