คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ” เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ หลักสูตรวิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบนี้จึงมุ่งเน้นให้ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

Key Contents

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ความหมายของคำว่า “ปัญหา”
 • กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • การวิเคราะห์ปัญหา
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • หลักการหาข้อมูลแบบ 3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา
 • การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming
 •  การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke
 • การติดตามผลและประเมินผล
 • เทคนิค SOLUTION การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง
 • กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

Workshop

 • กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร
 • กิจกรรมกลุ่ม ประยุกต์เทคนิค SOLUTION กับงานจริง

Key Benefits

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจเพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา

หมวดหมู่

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ / หัวข้ออบรมอื่นๆ

รูปแบบการเรียน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

วิทยากร

อ.สุรเจต เกิดศุข ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ทำงาน

 • บริษัท ร่วมทุนระหว่างปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาจัตการธุรกิจ Warwick University UK
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาจัดการวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

 • สอนโดย : ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ติดต่อได้ที่ : คุณศุภิสรา
 • อีเมล : public@sbdc.co.th
 • โทร : 085 485-8825
 • เว็บไซต์ : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/804/systematic-approach-to-problem-solving-amp-decision-
 • LINE Id : @strategiccenter