คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต “วางแผนการผลิต” (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิตจะทำให้เห็นภาพของกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนวณระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสม การจัดลำดับงานการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดทำรายงานการผลิต และอื่น ๆ ได้อีกมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่าง ๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต
 • ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต
 • การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม
 • วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ค่า Cycle time
 • การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่า Takt time & Cycle time
 • วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ค่า Takt time & Cycle time
 • การคำนวณค่า Process time & Cycle time & Manpower
 • วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการการคำนวณค่า Process time & Cycle time & Manpower
 • การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
 •  วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการปรับเรียบการผลิต
 • การจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)
 • วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการจัดลำดับงานและตารางการผลิต
 • การวางแผนการผลิตด้วย Production Board
 • วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวางแผนและควบคุมการผลิตด้วย Production Board
 • วิธีการใช้ Microsoft Excel เพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์การผลิต

หมวดหมู่

คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี / บริหารการผลิต อุตสาหกรรม / การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

รูปแบบการเรียน

อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 • ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
 • ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
 • MBA Logistics Management

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

 • สอนโดย : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ติดต่อได้ที่ : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • อีเมล : hipotraining@gmail.com
 • โทร : 086 318-3151
 • เว็บไซต์ : www.hipotraining.co.th
 • LINE Id : @761mvkmp