คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ การบริหารงานแบบคล่องตัว Agile Management เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของทีมด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม
เน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิด ๆ และค่อย ๆ ประเมินว่า “ไปต่อดีหรือถูกทางไหม” แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Key Contents

 • อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
 • วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
 • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร
 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
 • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ
 • ผิดพลาดให้เร็ว
 • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ
 • กระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile
 • บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
 • The Roadmap
 •  The Backlog
 • Sprint Planning
 • The Daily Scrum
 • เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum
 • การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scrum
 • Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
 • Agile Manifesto Principle

Key Benefits

 • เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile
 • เข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการบริหารโครงการ และบทบาทหน้าที่ของทีมงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์3. ได้รับแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว
 • สามารถนำเครื่องมือแบบ Scrum ซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด Agile ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได

หมวดหมู่

งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

รูปแบบการเรียน

อบรมออนไลน์

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

วิทยากร

ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู่เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ผู้เขียนบทความ Quality FinanceในหนังสือFor Quality Management

ประสบการณ์ทำงาน

 • วิศวกรอาวุโส บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวิศวกรรม บริษัท ดีเอชแอล จํากัด
 • ผู้จัดการพัฒนาฝ่ายกระบวนการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

 • สอนโดย : ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ติดต่อได้ที่ : คุณศุภิสรา
 • อีเมล : public@sbdc.co.th
 • โทร : 085 485-8825
 • เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
 • LINE Id : @strategiccenter