คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

การจัดการข้อมูลโดยทั่วไป

 • แนวคิดและวิวัฒนาการของข้อมูลที่ใช้สถิติ
 • พื้นฐานสถิติที่ใช้ข้อมูลในการทำงาน
 • การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อการจัดการข้อมูลในแนวคิดลีน (Lean Concept)
 • ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) เพื่อการจัดการข้อมูล
 • Workshop 1 สำรวจสภาพปัจจุบันในการจัดการข้อมูลในการทำงาน
 • 14 เครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) และเชิงปริมาณ (Quantitative data)
 • Workshop 2 การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

การนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Collection) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight Data Analytics)
 • การใช้ข้อมูลตามหลักการด้วย DIKW Framework

กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

 • Data Analytics for Business Strategy
 • Data Analytics for Innovation
 • Data Analytics for Digital Marketing
 • Workshop : แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการข้อมูล

 • Digital Transformation ในยุคปัจจุบันและการใช้ Application ในการทำงาน
 • กาจัดการข้อมูลเพื่อการรับปรุงงานและการทำข้อมูลแสดงผลเพื่อการตัดสินใจ (Data Visualization)

Workshop

 • 3 การนำข้อมูลมาแสดงผลเพื่อการตัดสินใจ
 • สรุปประเด็นและถามตอบ

หมวดหมู่

คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี / AEC พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ / บริหารการผลิต อุตสาหกรรม

รูปแบบการเรียน

อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

 • การบรรยาย
 • สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
 • กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง (Workshop)

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

 • สอนโดย : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 • ติดต่อได้ที่ : สุธาสินี ถึงแสง
 • อีเมล : ptccontactt@gmail.com
 • โทร : 089 677-6047
 • เว็บไซต์ : https://www.ptc.in.th
 • LINE Id : ptccontact