Posts tagged การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

Effective Project Management Scope Planning and Implementation

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Effective Project Management Scope Planning & Implementation หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรูปแบบ On-site โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง) ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) “วางแผน…

Read More

Agile Management

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ การบริหารงานแบบคล่องตัว Agile Management เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของทีมด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีมเน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด หลักการและเหตุผล การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน…

Read More

หลักสูตรออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ” เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA หลักการและเหตุผล ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ หลักสูตรวิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบนี้จึงมุ่งเน้นให้ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน…

Read More

คอร์สสำหรับทุกองค์กร แนวปฏิบัติตาม PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? แนวปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน (PDPA Implementation for Working Group)หลักสูตร Inhouse training ที่เน้นการสอนแนะที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่เน้นภาษากฎหมาย แต่เนื้อหาครบถ้วนกับบทบาทของคณะทำงานในการทำงาน PDPA Implementation ในองค์กร เน้นทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทด้านต่าง ๆ ของคณะทำงาน PDPA ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย PDPA อันได้แก่   หมวดหมู่ งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ…

Read More