Posts tagged การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

หลักสูตรออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ” เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA หลักการและเหตุผล ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ หลักสูตรวิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบนี้จึงมุ่งเน้นให้ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน…

Read More

คอร์สสำหรับทุกองค์กร แนวปฏิบัติตาม PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? แนวปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน (PDPA Implementation for Working Group)หลักสูตร Inhouse training ที่เน้นการสอนแนะที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่เน้นภาษากฎหมาย แต่เนื้อหาครบถ้วนกับบทบาทของคณะทำงานในการทำงาน PDPA Implementation ในองค์กร เน้นทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทด้านต่าง ๆ ของคณะทำงาน PDPA ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย PDPA อันได้แก่   หมวดหมู่ งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ…

Read More

หลักสูตรออนไลน์ Effective Project Management : Scope Planning Implementation

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Effective Project Management : Scope Planning & Implementation การบริหารโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนโครงการ ควบคุมและประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ หลักการและเหตุผล หลักในการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายองค์การ รวมถึงเทคนิคการบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงานในโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ จนถึงการสิ้นสุดโครงการ โดยการบริหารจัดการเนื้องานโครงการ ผู้จัดการโครงการมุ่งหวังที่บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ Key Contents Introduction to Project…

Read More

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 เป็นชุดเครื่องมืออันทรงพลังจาก Microsoft ที่พัฒนาในรูปแบบของ Cloud มีการผสมผสานการใช้งานระบบอีเมล์ Exchange รวมทั้งสามารถทำงานกับโปรแกรมต่าง ๆ ในตระกูล Office ผ่าน Cloud โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก็ได้ และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งแบบรายเดือนและรายปีในราคาประหยัด ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน จนถึงรายละเอียดฟีเจอร์แต่ละเครื่องมือแบบเจาะลึก พร้อมนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที เช่น การจัดการอีเมล์ด้วย Exchange Online 365 การใช้งาน Lync Online…

Read More