Posts tagged งานบุคคล HR การทำงาน

Effective Project Management Scope Planning and Implementation

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Effective Project Management Scope Planning & Implementation หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรูปแบบ On-site โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง) ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) “วางแผน…

Read More

Agile Management

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ การบริหารงานแบบคล่องตัว Agile Management เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของทีมด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีมเน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด หลักการและเหตุผล การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน…

Read More

หลักสูตร Leadership เปลี่ยน Fix Mindset สู่ Growth Mindset

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Key Outcomes Key Learning Points   หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / การพูดและภาษา / งานบุคคล HR การทำงาน   รูปแบบการเรียน อบรมออนไลน์   อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Fix Mindset สู่ Growth Mindset Adaptive Method คิดหาวิธีการใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์การเป็น Adaptive Leadership…

Read More

หลักสูตร Critical Thinking and Decision Making

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Critical Thinking and Decision Making กลยุทธ์การตัดสินใจ “คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบCritical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ” หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่าง ๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ หลักการและเหตุผล “การตัดสินใจ” เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้น ๆ และส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น Key Contents การคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์ ความจำเป็นของทักษะการคิดที่ต้องตระหนักในภาวะการณ์ Fake…

Read More